Wheel Of Choice ในทุกๆสถานการณ์มีทางเลือกเสมอ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Posted on
#unknowntogether #unitednationth

บันทึกเอาไว้ เผื่อมีคนหลงมาอ่านด้วย

ในทุกๆสถานการณ์มีทางเลือกเสมอ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วคุณล่ะจะเลือกอะไร?

wheel-of-choice

circle-of-control

personal crisis plan