วิธีเพิ่มพื้นที่ของ EBS บน EC2 Ubuntu

Posted on

วิธีเพิ่มพื้นที่ของ EBS บน EC2 Ubuntu

หลังจากเพิ่มพื้นที่ใน EBS volume แล้ว เราจะต้องสั่งคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ OS ubuntu ใช้พื้นที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้น

1 ssh เข้าไปยังเครื่องที่ใช้ volume นั้นอยู่ พิมพ์คำสั่ง lsblk เพื่อดูว่า size

$ lsblk

NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda  202:0  0 72G 0 disk
`-xvda1 202:1  0 64G 0 part /
xvdf  202:80  0 30G 0 disk
`-xvdf1 202:81  0 16G 0 part /var/mapservervol

สังเกตว่า xvdf มีไซส์ 30G แล้ว แต่ partition แรก xvdf1 ใช้ไป 16G ซึ่งก็ขนาดเดิมก่อนขยาย

2 ต่อไป สั่งคำสั่งเพื่อขยาย partition ให้ใช้พื้นที่ให้เต็ม

$ sudo sh -c "growpart /dev/xvdf 1"

CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=33552351 end=33554399 new: size=62912479,end=62914527

3 สั่งขยาย partition 1 ให้ใช้เต็มพื้นที่ ถ้าทำสำเร็จก็จะเห็นข้อความคล้ายๆกันนี้

$ sudo sh -c "resize2fs /dev/xvdf1"

resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Filesystem at /dev/xvdf1 is mounted on /var/mapservervol; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/xvdf1 is now 7864059 (4k) blocks long.

4 ลองสั่ง lsblk ดูอีกครั้ง

$ lsblk

NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda  202:0  0 72G 0 disk
`-xvda1 202:1  0 64G 0 part /
xvdf  202:80  0 30G 0 disk
`-xvdf1 202:81  0 30G 0 part /var/mapservervol

สังเกตได้ว่า xvdf1 mount point นี้ใช้พื้นที่เต็มความจุแล้ว

-xvdf1 202:81 0 30G 0 part /var/mapservervol